Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Phước NK 2012-2016

Vào ngày 29/4/2012, GĐPT Tỉnh Bình Phước đã tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng toàn tỉnh viên thành dưới sự chủ tọa của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội). Mặc dù thời gian hết sức hạn hẹp do đặc điểm khó khăn ngoại tại đặc biệt của tỉnh, Ban Tổ Chức cũng đã rất linh động điều khiển tiến trình Đại Hội theo đúng thông lệ tổ chức Đại Hội của tổ chức GĐPTVN…