Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Khánh Hòa NK 2012-2016

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012-2016 đã được tổ chức viên thành vào ngày 18.3.2012.
Kính chuyển tải những hình ảnh do Huynh Trưởng Tâm Kim ghi nhận được từ Đại Hội…