Chậu rửa chân

Ngẫm xem trong cõi đời này
Thợ rèn dùng sắt, hàng ngày chăm lo
Cạo đi sét rỉ, sét dơ
Mới mong sắt trở thành đồ tốt đây.
Người học đạo giống vậy thay
Thói hư tật xấu thẳng tay loại trừ…