Trại Tuyết Sơn: Hình thức & hiệu lệnh tập họp

Sự tập họp cần phải nhanh chóng và có hình thức đẹp, người điều khiển phải báo trước cho đoàn sinh biết các hiệu lệnh bằng còi, miệng, tay, chuông, đèn… Muốn cho sự lập họp được nhanh chóng thì các hiệu lệnh phải được trình bày cho đoàn sinh biết trước và phải trình bày cho rõ ràng. HÌNH THỨC TẬP HỌP : Hình thức tập họp gồm: –   Các thế cá nhân. –   Các thế xếp hàng. I. CÁC THẾ CÁNHÂN : 1.  Thế nghiêm…