♫ Sài Gòn ơi! Ta xin tạm hồi hương

Sài Gòn ơi! Ta tạm xa Người
Nhưng thầm hứa trở về khi yên ả
Ngày Sài Gòn không còn tơi tả
Dịch bệnh qua đi, cuộc sống trở về
Sài Gòn cùng quê mẹ
Đâu cũng là quê hương…