Browsing: kính ngưỡng

Vườn thơ
0

Nam Mô Bồ Tát Quảng Đức
Ngưỡng vọng Thánh Tăng Việt Nam
Đốt thân giải cứu đạo vàng
Lửa thiêng chiếu sáng hơn ngàn minh châu
Nguyện ngài linh ứng nhiệm mầu
Hạnh ngài trùm phủ địa cầu thái hư…