Browsing: nhưng có lý!!!

Chuyện đời
0

Trong cuộc sống nếu: các chữ cái tương ứng với một con số
A = 1; B = 2; C = 3; D = 4; E = 5; F = 6; G = 7; H = 8; I = 9; J = 10; K = 11; L = 12; M = 13; N = 14; O = 15 P = 16; Q = 17; R = 18; S = 19; T = 20; U = 21; V = 22; W = 23; X = 24; Y = 25; Z = 26…