Bậc Tung bay: Nhận và tập truyền tin bằng cờ Semaphore

–   Sử dụng các chữ thay dấu tiếng Việt trong tín hiệu Morse. –   Sử dụng cờ Semaphore nhận và tập truyền tin theo tín hiệu Morse (cách đách Semaphore Việt Nam). –   Nhận biết các quy ước truyền tin thông dụng.  1.  Dấu tiếng việt :        =        AA Ô      =        OO Ê        =        EE Ă       =        AW Ơ       =        OW Ư       =        UW Đ       =        DD ƯƠ     =        UOW Dấu sắc ( / )     =        S Dấu huyền ( )     =       …