Tiểu sử Tổ Vô Chuẩn – Sư Phạm Thiền Sư (Đời thứ 16 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Thiền Sư Vô Chuẩn – Sư Phạm họ Ung, hiệu Vô Chuẩn sinh năm Ất Mùi (1175), niên hiệu Thuần Hy thứ 2 đời vua Hiếu Tông triều Nam Tống, người Tử Châu, đất Thục (Tử Đồng, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc)…

Tiểu sử Tổ Phá Am – Tổ Tiên Thiền Sư (Đời thứ 15 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Vương, sinh năm Bính Thìn (1136), niên hiệu Thiệu Hưng thứ 6 đời vua Cao Tông nhà Nam Tống tại xứ Quảng An, Tứ Xuyên. Ngài đắc pháp với Tổ Sư Mật Am và là một trong hai vị đệ tử nối pháp xuất sắc nhất của Tổ Mật Am – Hàm Kiệt…

Tiểu sử Tổ Mật Am – Hàm Kiệt Thiền Sư (Đời thứ 14 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ Mật Am – Hàm Kiệt họ Trịnh, sinh năm Canh Dần (1110), niên hiệu Đại Quan thứ 4 đời vua Tống Huy Tông tại Phước Châu (nay thuộc Phước Kiến), Trung Quốc. Ngài là đệ tử nối pháp Thiền Sư Đàm Hoa phái Lâm Tế Dương Kỳ…

Tiểu sử Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Sơ Tổ dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi – Việt Nam)

Ngài người Nam Thiên Trúc (Nam Ấn Độ), dòng Bà-la-môn, tên Vinītaruci. Thuở nhỏ đã có chí khác thường, đi khắp miền Tây Trúc (Tây Ấn Độ) để tham khảo Thiền Tông, nhưng vì cơ duyên chưa gặp…

Tiểu sử Tổ Ứng Am – Đàm Hoa Thiền Sư (Đời thứ 13 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Thiền Sư Ứng Am – Đàm Hoa họ Giang, người Huỳnh Mai, Kỳ Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc), Trung Quốc; mới sanh ra đã có vẻ kỳ đặc, năm mười bảy tuổi xuất gia tại chùa Đông Thiền…

Tiểu sử Tổ Hổ Khâu – Thiệu Long Thiền Sư (Đời thứ 12 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

    TIỂU SỬ TỔ HỔ KHÂU – THIỆU LONG 虎 丘 紹 隆 (1077-1136) Đời thứ 12 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa oOo Kiến lìa chỗ thấy, kiến không phân Mong được no cơm, áo ấm thân Vật vốn đã không, trần há khởi Duyên đà từ bỏ thoát căn phần Gió lay, nước chảy, phô trương Đạo Mưa tạnh, trời trong, hiển hóa Thần Vượt thoát hiểm nguy trùm mây tạo Xưa nay, mới gặp bậc hiền nhân. Tổ Hồ…

Tiểu sử Tổ Viên Ngộ – Khắc Cần Thiền Sư (Đời thứ 11 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Lạc, tên Khắc Cần, tự là Vô Trước, sinh năm Quý Mão (1063), niên hiệu Gia Hựu năm đầu, đời vua Anh Tông nhà Tống tại quê hương ở Sùng Ninh, Bành Châu (Tứ Xuyên). Thuở nhỏ theo Nho học, mỗi ngày nhớ được ngàn lời…

Tiểu sử Tổ Ngũ Tổ – Pháp Diễn Thiền Sư (Đời thứ 10 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Thiền Sư Ngũ Tổ – Pháp Diễn họ Đặng, người Miên Châu (Tứ Xuyên), Trung Quốc. Năm ba mươi lăm tuổi Ngài mới thế phát xuất gia. Thọ giới Cụ-túc xong Ngài đến thành đô học tập luận Bách Pháp, Duy Thức…

Tiểu sử Tổ Bạch Vân – Thủ Đoan Thiền Sư (Đời thứ 9 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan họ Cát, người Hoành Dương, thuở nhỏ học Nho, đến hai mươi tuổi theo Úc Sơn Chủ ở Trà Lăng xuất gia….

Tiểu sử Tổ Dương Kỳ – Phương Hội Thiền Sư (Đời thứ 8 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Lãnh, quê quán tại Nghi Xuân, Viên Châu (Giang Tây), Trung Quốc. Thuở nhỏ Ngài tính tình nhặm lẹ, hoạt bát, nói năng vui vẻ và lý thú. Đến lớn, Ngài không theo nghiệp bút nghiên…

Tiểu sử Tổ Thạch Sương – Sở Viên Thiền Sư (Đời thứ 7 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Lý, sinh năm Mậu Tý (988) tại Thạch Sương, Đàm Châu, Trung Quốc. Năm 22 tuổi xuất gia tại chùa Ẩn Tịnh ở Tương Sơn, Thành Nam với hiệu là Từ Minh. Mẹ Ngài là người có hạnh hiền đức, khuyến khích Ngài du phương học đạo…

Tiểu sử Tổ Phần Dương – Thiện Chiêu Thiền Sư (Đời thứ 6 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Du, sinh năm Đinh Mùi (947) tại Thái Nguyên (Trung Quốc). Thuở nhỏ, Ngài tính thâm trầm ít nói, có trí huệ lớn, không ưa những đồ trang sức. Năm 14 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, sống trong cảnh cô quả, Ngài phát tâm xuất gia…