Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển Phật Giáo Việt Nam

Phát triển Phật Giáo Việt Nam cũng là phát triển văn hóa Việt Nam, mà phát triển văn hóa Việt Nam cũng là giúp cho phát triển Phật Giáo Việt Nam…

Chùa chết!!!

Có phải càng ngày hình như càng khó tìm ra những ngôi chùa theo đúng nghĩa của từ này. Nhiều ngôi chùa đã biến thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng, thậm chí cúng lễ đồ mặn, thậm chí bà đồng ông cốt cũng vào cả chùa. Có những ngôi chùa vắng tanh vắng ngắt, chỉ có ông từ, bà từ hương khói trông nom.

Suy tư về vấn nạn "loại Tăng ra khỏi Tam Bảo"

Chánh pháp là phương tiện duy nhất của chư Tăng để hàng phục tà ma ngoại đạo, cũng là để giáo hóa chúng sinh. Nếu Chánh pháp được xiển dương thì có gì phải lo ngại đối với những kẻ mê muội hay đối với ngoại đạo tà giáo?…

Trại Tuyết Sơn: Quy y Tam Bảo

I. ĐỊNH NGHĨA : 1.  Quy y nghĩa là : Quy là về, y là nương tựa, Quy y là trở về nương tựa một nơi nào chắc chắn, có thể đùm bọc che chở cho mình được. 2.  Ba ngôi báu là gì : Ba ngôi báu hay Tam bảo là :  Phật, Pháp, Tăng. 3.  Quy y ba ngôi báu là gì : Trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Là ba ngôi báu quý nhất trên đời, có thể che chở đùm bọc, hướng dẫn chúng…