Thiên lý mã

Chúng ta không gọi nhau để hội ngộ làm vui; không gọi tên nhau để vỗ tay khen ngợi tự hào; mà là chung hướng nhìn và tìm cách phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử… Hãy nhìn lại và nhận ra tài năng của những bộ vó câu trên đường ngàn dặm để trân quý những vị lão thành khi tuổi đã rất cao, cùng lưu tâm để tìm ra thêm những nhân tài, tuấn mã…

Bài tựa Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hửu,

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân…