Browsing: trại a dục

Tinh thần
0

Khi dự trại huấn luyện đầu tiên trong bước đường làm Huynh trưởng – Trại Lộc Uyển – Anh, Chị đã có dịp nhận định về vấn đề huấn luyện trong Gia Đình Phật Tử. Qua đó các Anh, Chị đã có quan niệm rõ ràng về huấn luyện : Trại huấn luyện là cốt để tôi luyện thêm ý chí, vun xới thêm tinh thần và củng cố năng lực…

1 2