Tổng quan về Du-già Hành Tông – Việt dịch: Thích Nhuận Châu

Du-già Hành Tông là một trong hai Tông phái Đại Thừa Phật Giáo Ấn Độ. Sự sáng lập Tông phái này được quy cho hai anh em ngài Vô Trước và Thế Thân. Nhưng giáo lý và học thuyết căn bản của Tông này đã được lưu hành ít nhất là một thế kỷ trước đó…

Tâm thức là vị lương y tốt nhất

Nhiều người mà tôi được dịp tiếp xúc đều cho rằng việc lành bệnh của tôi là cả một phép lạ, thế nhưng thật ra chẳng có gì là phép lạ cả. Các bác sĩ chữa trị cho tôi từ lúc đầu mà tôi vẫn còn tiếp tục liên lạc sau đó và cả với các bác sĩ mà tôi chỉ gặp lại họ sau ba năm chữa trị thật tích cực của tôi, hầu hết đều không biết là phải giải thích thế nào về sự kiện này…