Bậc Định

Xin lỗi anh chị em vì chỉ có một số tài liệu quá ít ỏi!
Tài liệu đang chờ được cập nhật.
Vui lòng quay lại sau. Xin hoan hỷ!

—=oOo=—

Theo: Tài liệu Tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Lực
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2006.

oOo

A/ CÁC TÀI LIỆU HỔ TRỢ TẠM THỜI:

1. Các tài liệu, các bài thuyết giảng – pháp thoại:

Nhập Bồ-đề hành luận – Phần 1 (Bậc Định năm thứ 3)

Nhập Bồ-đề hành luận – Phần 2 (Bậc Định năm thứ 3)

 

2. Các audio-video clip thuyết giảng Kinh – Luận:

 

 

B/ TÀI LIỆU GIÁO KHOA:

NĂM THỨ NHẤT

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01 Phật Pháp
02 Phật Pháp
03 Phật Pháp
04 Phật Pháp
05 Phật Pháp
06 Phật Pháp
07 Phật Pháp
08 Phật Pháp
09 Phật Pháp
10 Phật Pháp

 

NĂM THỨ HAI

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01 Phật Pháp
02 Phật Pháp
03 Phật Pháp
04 Phật Pháp
05 Phật Pháp
06 Phật Pháp
07 Phật Pháp
08 Phật Pháp
09 Phật Pháp
10 Phật Pháp

 

NĂM THỨ BA

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01 Phật Pháp
02 Phật Pháp
03 Phật Pháp
04 Phật Pháp
05 Phật Pháp
06 Phật Pháp
07 Phật Pháp
08 Phật Pháp
09 Phật Pháp
10 Phật Pháp

 

@ Tra cứu chương trình tu học Huynh Trưởng
@ Tra cứu tài liệu các bậc học