Bậc Lực

Xin lỗi anh chị em vì chỉ có một số tài liệu quá ít ỏi!
Tài liệu đang chờ được cập nhật.
Vui lòng quay lại sau. Xin hoan hỷ!

—=oOo=—

Theo: Tài liệu Tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Lực
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2006.

oOo

A/ CÁC TÀI LIỆU HỔ TRỢ TẠM THỜI:

1. Các tài liệu, các bài thuyết giảng – pháp thoại:

Giới thiệu Kinh Thắng Man

Tóm tắt lược sử truyền dịch Kinh Thắng Man

Kinh Thắng Man

Ý nghĩa đề kinh Kim Cang

Tinh thần Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm

 

2. Các audio-video clip thuyết giảng Kinh – Luận:

Kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập và Đại cương

Tư tưởng Tịnh Độ trong Kinh Duy Ma Cật

Kinh Thắng Man

Tư tưởng Kinh Thắng Man

Tinh yếu Kinh Kim Cang

Kinh Kim Cang – Phần 1: Giới thiệu đề kinh

Kinh Kim Cang – Phần 2: Kinh Kim Cang trong hệ tư tưởng Bát Nhã

Kinh Kim Cang – Phần 3: Tính khế lý khế cơ trong Kinh Kim Cang

Tinh yếu Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Nhập Pháp Giới

Nhập Trung Quán Luận – Phần 1

Tư tưởng Phật Giáo Ấn Độ

 

B/ TÀI LIỆU GIÁO KHOA:

NĂM THỨ NHẤT

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01 Phật Pháp
02 Phật Pháp
03 Phật Pháp
04 Phật Pháp
05 Phật Pháp
06 Phật Pháp
07 Phật Pháp
08 Phật Pháp
09 Phật Pháp
10 Phật Pháp

 

NĂM THỨ HAI

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01 Phật Pháp
02 Phật Pháp
03 Phật Pháp
04 Phật Pháp
05 Phật Pháp
06 Phật Pháp
07 Phật Pháp
08 Phật Pháp
09 Phật Pháp
10 Phật Pháp

 

NĂM THỨ BA

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01 Phật Pháp
02 Phật Pháp
03 Phật Pháp
04 Phật Pháp
05 Phật Pháp
06 Phật Pháp
07 Phật Pháp
08 Phật Pháp
09 Phật Pháp
10 Phật Pháp

 

NĂM THỨ TƯ

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01 Phật Pháp
02 Phật Pháp
03 Phật Pháp
04 Phật Pháp
05 Phật Pháp
06 Phật Pháp
07 Phật Pháp
08 Phật Pháp
09 Phật Pháp
10 Phật Pháp

 

NĂM THỨ NĂM

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01 Phật Pháp
02 Phật Pháp
03 Phật Pháp
04 Phật Pháp
05 Phật Pháp
06 Phật Pháp
07 Phật Pháp
08 Phật Pháp
09 Phật Pháp
10 Phật Pháp

 

@ Tra cứu chương trình tu học Huynh Trưởng
@ Tra cứu tài liệu các bậc học