Bậc Sơ Thiện

Theo: Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Sơ Thiện – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2006.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01

 Phật Pháp (Kiến thức)  Tam độc
02  Phật Pháp (Kiến thức)  Ý nghĩa pháp khí – pháp cụ trong đạo Phật
03  Phật Pháp (Kiến thức)  Mười điều thiện
04  Phật Pháp (Kiến thức)  Nhân quả
05  Phật Pháp (Kiến thức)  Tứ nhiếp pháp
06  Phật Pháp (Kiến thức)  Ý nghĩa đản sanh, xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa
07  Phật Pháp (Kiến thức)  Sơ lược 10 đại đệ tử của đức Phật
08  Phật Pháp (Kiến thức)  Khái lược lịch sử Phật Giáo Việt Nam từ thời du nhập
09  Phật Pháp (Kiến thức)  Tinh thần Tự tín – Tự chủ – Khoa học
10  Phật Pháp (Kiến thức)  Thời gian vật lý và thời gian tâm lý
11  Phật Pháp (Kiến thức)  Khái niệm về kiến trúc Phât Giáo
12  Phật Pháp (Rèn chí)  Thái tử Tất Đạt Đa với con chim trời bị thương – Cặp mắt thái tử Câu Na La  Kiểm tra???
13  Phật Pháp (Rèn chí)  Nai ngọc – Hoàng tử Nhẫn Nhục  Kiểm tra???
14  Phật Pháp (Rèn chí)  Nghi thức tụng niệm GĐPT
15  Phật Pháp (Rèn chí)  Sám Khánh Đản
16  Phật Pháp (Rèn chí)  Dâng hương – Cắm hoa
17  Phật Pháp (Rèn chí)  Sổ Dũng – Sổ Hạnh

 

@ Tra cứu chương trình tu học Ngành Thiếu
@ Tra cứu tài liệu các bậc học