Trại A Dục

Theo: Tài liệu Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp I A DỤC – BHD Trung Ương GĐPTVN ấn hành.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01

Tổng quát  Tinh thần Trại A Dục.
02 Tổng quát  Lý tưởng của Huynh Trưởng.
03 Tổng quát  Người Đoàn Trưởng.
04 Tổng quát  Tinh thần Lục Hòa trong trại huấn luyện.
05 Tổng quát  A Dục Vương với tinh thần chuyển hóa nội tâm và hộ trì chánh pháp.
06 Phật pháp  Tứ Nhiếp Pháp với Đoàn Trưởng.
07 Hiểu thấu đáo về Ngành  Tâm lý Ngành.
08 Hiểu thấu đáo về Ngành  Khung cảnh.
09 Cầm Đoàn  Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn.
10 Cầm Đoàn  Hoạt động của Đoàn (kế hoạch – thực hiện).
11 Cầm Đoàn  Tổ chức huấn luyện Đội Chúng Trưởng, Đầu Thứ Đàn.
12 Cầm Đoàn  Hàng Đội tự trị – Đàn kiểu mẫu.
13 Cầm Đoàn  Trại Đoàn.
14 Cầm Đoàn  Lửa trại.
15 Cầm Đoàn  Trò chơi trong Gia đình Phật Tử.
16 Cầm Đoàn  Văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử.
17 Cầm Đoàn  Báo Đoàn.
18 Cầm Đoàn  Thi vượt bậc.
19 Cầm Đoàn Đoàn Trưởng với công tác xã hội.

 

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Đoàn Sinh GĐPTVN

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPTVN

@ Tra cứu tài liệu các Trại Huấn Luyện GĐPTVN