Trại Lộc Uyển

Theo: Tài liệu Trại huấn luyện Huynh Trưởng sơ cấp LỘC UYỂN – BHD Trung Ương GĐPTVN ấn hành.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01

Tổng quát  Vấn đề huấn luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
02 Tổng quát  Tinh thần Trại Lộc Uyển.
03 Phật pháp  Đức tin của người Huynh Trưởng GĐPT.
04 Phật pháp  Huynh Trưởng với đạo pháp và dân tộc.
05 Thấu đáo về GĐPT  Những Huynh Trưởng và Đoàn Sinh đã sinh hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.
06 Thấu đáo về GĐPT  Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng.
07 Thấu đáo về GĐPT  Các Ngành trong Gia Đình Phật Tử.
08 Thấu đáo về GĐPT  Hình thức Gia Đình Phật Tử.
09 Thấu đáo về GĐPT  Chào kính và kỷ luật trong Gia Đình Phật Tử.
10 Thấu đáo về GĐPT  Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử.
11 Thấu đáo về GĐPT  Phương pháp truyền đạt một đề tài Phật Pháp.
12 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Đoàn Phó – Tư cách và nhiệm vụ.
13 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Tổ chức – Quản trị Đoàn.
14 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
15 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.
16 Thấu đáo về tổ chức một Đoàn  Tổ chức Đội – Chúng – Đàn.

 

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Đoàn Sinh GĐPTVN

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPTVN

@ Tra cứu tài liệu các Trại Huấn Luyện GĐPTVN