Trại Tuyết Sơn

Theo: Tài liệu Trại huấn luyện Chăn Đàn TUYẾT SƠN – BHD Trung Ương GĐPTVN ấn hành.

STT

BỘ MÔN

ĐỀ TÀI

GHI CHÚ

01

 Phật pháp  Quy y Tam Bảo
02  Phật pháp  Niệm Phật
03  Phật pháp  Ăn chay
04  Tác phong  Tư cách và nhiệm vụ Đầu/Thứ Đàn
05  Tác phong  Bổn phận Đầu/Thứ Đàn đối với: Gia đình; Học đường; Xã hội
06  Tác phong  Chào kính
07  Tổ chức  Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh Vũ – Đàn kiểu mẫu
08  Tổ chức  Sổ tay Đầu Đàn
09  Tổ chức  Sổ điểm danh
10  Tổ chức  Sổ sinh hoạt
11  Điều khiển  Hình thức và hiệu lệnh tập họp
12  Điều khiển  Tập xây tổ Đàn – Dựng lều
13  Điều khiển  Cầm máu – Sát trùng vết thương
14  Điều khiển  Đầu Đàn với trò chơi
15  Điều khiển  Tập hát cho Đàn
16  Điều khiển  Vẽ huy hiệu hoa sen

 

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Đoàn Sinh GĐPTVN

@ Tra cứu chương trình Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPTVN

@ Tra cứu tài liệu các Trại Huấn Luyện GĐPTVN