Tinh thần
0

Lộc Uyển cũng có tên gọi là Lộc Giả hoặc Lộc Giả Uyển. Chính nơi này Đức Phật đã thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như bằng pháp môn Tứ Diệu Đế, và chính pháp môn Tứ Diệu Đế đã khai thị cho Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lịch Ca Diếp, Ma Ha Nam Câu Ly và Bạc Đề được ngộ đạo và chứng nhập quả vị La Hán…

1 296 297 298 299 300 302