Khấp báo: Đại lão Hoà Thượng Thích Minh Châu viên tịch

Đại Lão Hòa Thượng thượng MINH hạ CHÂU
Ân sư tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Đã thu thần thị tịch
vào lúc 9 giờ 5′ ngày 16 tháng 7 Â.L Nhâm Thìn
Nhằm ngày 1 tháng 9 năm 2012.
>>>Xem tiếp thông tin…