Bậc Tung Bay: Hộp phước sương

0

Thường thường các cuộc lễ lớn, đúc chuông, khánh thành chùa mới, … các chùa đều có đặt thùng phước sương.

Mục đích của hộp phước sương để người đi chùa lễ Phật tùy tâm, tùy lòng của mình cúng dường một số tiền nào đó. Số tiền này được người cúng dường nguyện và thành tâm bỏ vào hộp phước sương sau khi lễ Phật và cầu nguyện.

Tiền được dùng vào các việc thiện như : xây chừa, bố thí người nghèo, làm các việc hữu ích trong chùa, cúng lễ, …

Việc cúng dựờng vào hộp phước sương là để làm phước, không bắt buộc mà là việc làm tình nguyện và thành tâm cúng dường số tiền của mình vào công tác Phật sự. Việc cúng dường này quý ở tâm thành và ý nguyện của người cúng dường, thay vì dùng số tiền ấy tiêu xài phung phí.

Các em Oanh Vũ có thể bắt chước làm các việc thiện.

————– oOo ————–

Nguồn: Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Tung Bay – BHD Trung Ương GĐPTVN tu chỉnh năm 2004.

Share.

Comments are closed.