Browsing: a dục vương với tinh thần chuyển hóa nội tâm và hộ trì chánh pháp