Pháp thoại đầu năm Ất Mùi – 2015 của Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Xuân là khôi nguyên của sự sống; là tinh hoa của tâm; là rực sáng của tự tánh, nên: “dễ ai trong cõi tang bồng ấy, ôm được Chúa Xuân thỏa một lần”…