Cảm xúc Nguyên Truyền – Những hình ảnh tang lễ ghi nhanh từ Huế

…Tất cả những người áo lam hồi hướng công đức kết thúc buổi lễ trong bùi ngùi cảm xúc dâng trào khi tưởng nghĩ đến những buổi sinh hoạt hay trình diễn văn nghệ anh chị em cất cao lời ca trong những sáng tác của anh mà anh thì đã đi, đi xa mãi thật rồi…