Khi Dân Biểu Mỹ tọa thiền.

“Chương trình đang quảng bá trong quân đội, trong nhà tù. Sẽ tới một lúc, chúng ta càng hiểu thêm về cách bộ não vận hành, chương trình dạy thiền càng được ưa chuộng”. Thực ra, trên nguyên tắc, dạy thiền nên được quảng bá vì không liên hệ tới tôn giáo nào, không đòi hỏi phảỉ tin vào một cõi hay đấng nào, không đòi hỏi phải cầu nguyện gì, và không đòi hỏi phải tin bất kỳ ai hay lý thuyết nào…