Hang Phật trên "Con Đường Tơ Lụa"

Trong khi có những nơi đập phá, triệt hạ những tôn tượng Phật, Bồ Tát để lấy không gian “làm du lịch” và “tàn sát” các ngôi chùa cổ quý giá bằng con đường “trùng tu”, thì có những nơi khác trên thế giới những thứ ấy lại được xem là di sản chung của nhân loại…