Nhân Minh Tổng Luận (Cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám)

Các luận về Nhân Minh vẫn nhiều, như Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận, Hồi Tránh Luận v.v… song chỉ phân biệt riêng từng trường hợp chứ chưa hề chỉ rõ quy tắc luận lý như bộ này…