Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục – Mục lục

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục
Quốc Sử Quán triều Nguyễn soạn thảo (1856-1881).
Viện Sử Học dịch (1957-1960).
Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành 1998.

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục được biên soạn theo thể biên niên dựa trên cơ sở Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Ký Tục Biên, có tham khảo các sách sử của Trung Quốc cùng các sách sử khác của Việt Nam. Bộ sách được viết theo thể “cương mục” của Chu Hi thời Tống…