Bản khắc gỗ kinh Vu Lan Bồn – Càn Long Tạng (Hán ngữ)

Bản khắc gỗ kinh Vu Lan Bồn – Càn Long Tạng (Hán ngữ). Đây là một bản kinh rất ngắn. Toàn văn kinh không đến 1.000 chữ trong Hán ngữ.