Hồ sơ Pháp Nạn: Mỹ yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm đọc một diễn văn về “bao dung tôn giáo” (Thư của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam gởi Tổng thống VNCH)

Chính phủ Hoa Kỳ cho rằng tình trạng dân chúng mất lòng tin vào Chính phủ Việt Nam hiện nay ở Việt Nam đòi hỏi Ngài phải có một tuyên bố công khai để thu hẹp khoảng cách hiểu biết…

Hồ sơ Pháp Nạn: Phái đoàn Phật Giáo Huế vào Sài Gòn (Tài liệu giải mật công điện của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 12.6.1963)

Sau cuộc nói chuyện đầu tiên với các Phật Tử vào tuần trước, tình hình đã nhanh chóng lắng xuống ở Huế, sau đó Chính phủ Việt Nam quyết định rằng nguy hiểm đã qua và họ có thể thoát khỏi việc tái khẳng định những nhượng bộ nhỏ…