Vu Lan trên nền một ngôi chùa bị triệt phá

Ngôi chùa đã bị ma quân đập phá, cày xới, triệt hạ tan tành vào đúng ngày vía Bổn Sư Thành Đạo PL 2554. Tuy vậy, trên nền móng đổ nát của ngôi chùa củ, các ngày sóc, vọng các Đạo hữu và Gia Đình Phật Tử vẫn kiên trì, vô úy tới lui lễ bái. Đặc biệt trong các dịp đại lễ Phật Giáo…