Vu Lan trên nền một ngôi chùa bị triệt phá

Ngôi chùa đã bị ma quân đập phá, cày xới, triệt hạ tan tành vào đúng ngày vía Bổn Sư Thành Đạo PL 2554. Tuy vậy, trên nền móng đổ nát của ngôi chùa củ, các ngày sóc, vọng các Đạo hữu và Gia Đình Phật Tử vẫn kiên trì, vô úy tới lui lễ bái. Đặc biệt trong các dịp đại lễ Phật Giáo…

Rằm tháng bảy

Rằm tháng bảy theo tục lệ nhân gian Việt Nam gọi là ngày xá tội vong nhân. Ngày rằm tháng bảy có nhiều ý nghĩa: Ngày đức Phật hoan hỷ, bởi lẽ trong thất chúng đệ tử của Phật, Chúng Tỷ-kheo là Chúng đệ tử gần gủi nhất, Chúng thừa đương Phật pháp để truyền bá giáo hóa cho chúng sinh…