Tiểu sử Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam

TIỂU SỬ CHƯ TÔN ĐỨC CAO TĂNG VIÊN TỊCH
PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Xin click vào tôn hiệu để xem tiểu sử)
———=oOo=———

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT
(1891-1973)
Đệ Nhất Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

oOo

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN
(1878-1979)
Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

oOo

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU
(1905-1992)
Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

oOo

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN QUANG
(1920-2018)
Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

oOo

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
(1928-2020)
Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

oOo

Trang đang được cập nhật. Xin bạn đọc tiếp tục quay lại xem thêm tiểu sử các vị Cao tăng khác vào lần sau…