Tiểu sử Cao Tăng PGVN

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT
(1891-1973)
Đệ Nhất Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

[Xem tiểu sử]

oOo

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC NHIÊN
(1878-1979)
Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

[Xem tiểu sử]

oOo

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU
(1905-1992)
Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

[Xem tiểu sử]

oOo

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN QUANG
(1920-2018)
Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

[Xem tiểu sử]

oOo

Trang đang được cập nhật. Xin bạn đọc tiếp tục quay lại xem thêm tiểu sử các vị Cao tăng khác vào lần sau…