Bậc Chân Cứng: Trò chơi luyện trí lực

(Tạm thời sử dụng. Chưa san định tài liệu “Điều khiển một trò chơi” theo chương trình mới năm 2010). 1.  Ra khỏi luân hồi : –   Số người, sân chơi : tùy nghi. –   Chuẩn bị : Bảng, phấn, giẻ lau. –   Cách chơi : Trước mặt các em, trên bảng đã vẽ 3 hình : sao, tròn, vuông. Cho các em quan sát và suy tính cách vẽ I nét được cả 3 hình mà không cần phải nhấc bút ( phấn )…