Bậc Chánh Thiện: Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời đại Lê – Nguyễn

I. ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TRIỀU LÊ – NGUYỄN : Lịch sử ViệtNamtrong giai đoạn nầy có thể chia làm 3 giai  đọan : 1. Giai đoạn nhà Lê trị vì từ 1427 – 1527 : Giai đoạn nầy kéo dài 99 năm qua 10 đời từ Triều đại vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) đến vua Lê Chiếu Thống. 2. Giai  đoạn Nam Bắc phân tranh từ 1528 -1802 (hoặc thời kỳ Vua Lê và chúa Trịnh phía Bắc – Chúa Nguyễn…