Bậc Chân Cứng: Một số biển báo hiệu giao thông đường bộ phổ biến

I. Chuẩn bị : Hình vẽ hay tờ rơi in sẵn các biển báo đường bộ phổ biến. II. Giờ học : 1.  Em suy nghĩ : –   Luật đi đường đặt ra nhằm làm gì ? –   Vì sao em cần biết luật đi đường ? 2.  Em cần nhớ : Luật đi đường đặt ra nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ tài sản, phương tiện giao thông, nhất là tính mạng con người. Tất cả mọi người đi trên…