Browsing: chánh

Vườn thơ
0


Kiên tâm trọn kiếp với lam tình
Trì chí ươm mầm đức huệ sinh
Định tỉnh thấy đời như huyễn mộng
Lực hùng nối tiếp ánh quang minh.