Bài Hùng Ca 40 năm

Kính tặng quý anh chị Đại Biểu Đại Hội Huynh Trưởng
Toàn Quốc GĐPTVN NK.2012-2016

…Bốn mươi năm dài, dù bão dông, hận thù, biến động
Sóng nổi, sóng ngầm, biển dậy sóng xôn xao
Giữa thế lực xẻ chia, bôi trét, nhuộm màu
Áo vẫn sáng màu trung trinh nguyên thủy…