Đêm xuân cầu nguyện

Chí thành lạy đấng Từ Tôn
Xin cho ánh sáng rọi hồn kẻ mê
Để mau thức tỉnh quay về
Tìm trong lánh đục trọn thề năm xưa
Chuông ngân báo hiệu giao thừa
Đêm xuân cầu nguyện hương đưa chí thành…