Website truyền thông Phật Giáo không thể "cướp – giết – hiếp"!

Làm truyền thông Phật Giáo dễ mà khó; dễ vì chỉ cần có một tấm lòng với đạo pháp là đủ; khó là vì truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, một bước lỡ lầm thì cái hại cũng không thể nào kể hết. Đối với quý vị trong Ban Biên Tập thì càng cần phải hiểu rõ sứ mạng của mình để cân nhắc, cẩn trọng…