Soạn nhạc đơn giản bằng MS Word

{{unknown}}    Minh Triết (Người Áo Lam, NAL) là Thân hữu của Thư Viện GĐPT Online, nhưng bài viết này lại được tìm thấy tại Góc Thông Tin Tri Thức Nguyễn Hùng trên trang Thư Viện Violet (Thư viện trực tuyến giáo giên) và trang Phật Giáo Bạc Liêu. Thư Viện GĐPT xin phép đăng tải lại để làm tài liệu hữu dụng cho Lam Viên chúng ta MT nhé! — oOo — Hiện tại trong quá trình làm báo (đặc san, kỷ yếu) hoặc…