Browsing: đứa trẻ bắt rùa

Truyện Phật Giáo
0

Truyện này thí dụ lắm người
Tu trì Phật Pháp một thời siêng năng
Thuận thành theo ánh đạo vàng
Đang lo phòng hộ “sáu căn” của mình
Để mong giải thoát an bình
Bỗng đâu lạc nẻo vô minh mất rồi!…