Bán gừng sống

Trụ trì Giới Công cử Bảo Thọ đi trụ trì không phải vì lợi riêng mà làm danh khí thủ xả. Vì việc chung chứ không theo việc riêng, để bảo hộ người hiền tài xem trọng công đức, thật là mô phạm thiền phong lập bày…