Browsing: hàn dũ

Công án - Giai thoại
0

Thiền Sư dùng xâu chuỗi giơ lên để khai thị; Phật, Nho chỉ là một, ngày đêm trăm lẻ tám chỉ cho thời gian không có nhiều, chớ có đem Phật, Nho mà tranh luận. Đạo Phật, đạo Nho cùng nhau nắm tay thôi…