Nén hương nguyện

Cơn gió lạnh thổi về run chiếc lá
Mang tin buồn bóng cả ngã về tây
Khói hương trầm cao vút chín tầng mây
Nguyện đưa Giác Linh thầy an tịnh độ.
Tám mươi năm khoác từ y cứu khổ
Cõi ta bà đạo ngộ bước chân không…