Browsing: lần thứ 5

Trại văn chương
0

Danh hiệu “Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới” cũng nhắc nhở chúng ta rằng, nay mình đã hiện diện danh xưng ra thế giới thì phải mở rộng tâm bao dung thế giới; làm việc phải nghiên cứu, sưu khảo ngang tầm với thế giới; chủ biên trong các đề tài phải tự làm mới mình, làm mới Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới…