Thuật toán tính âm lịch

Bởi vì dựa trên cả mặt trời và mặt trăng nên lịch Việt Nam không phải là thuần âm lịch mà là âm-dương-lịch. Theo các nguyên tắc trên, để tính ngày tháng âm lịch cho một năm bất kỳ trước hết chúng ta cần xác định những ngày nào trong năm chứa các thời điểm Sóc…

Âm lịch Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Trong lịch sử có nhiều giai đoạn người Việt sử dụng lịch của Trung Quốc nhưng cũng có nhiều thời kỳ chúng ta tự tính âm lịch cho mình dùng. Tuy dựa vào các nguyên tắc chung nhưng vì cách áp dụng nguyên tắc khi tính lịch có thể khác nhau nên âm lịch Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm khác biệt…

Âm lịch Việt Nam xưa & nay

Căn cứ vào kết quả của một nghiên cứu công phu về “Lịch và Lịch Việt Nam” của GS. Hoàng Xuân Hãn, chúng ta có thể tóm lược lịch sử việc sử dụng âm lịch tại Việt Nam và nhất là biết được lịch Việt Nam giống và khác với lịch Trung Hoa ở những giai đoạn nào…