Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 10

KINH TIỂU BỘ – Tập X gồm 8 Chuyện (1 phẩm, chương XXII tiếp theo) trong số 547 chuyện của Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật (tập 10 của Kinh Tiểu Bộ trong Đại Tạng Kinh)…

Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 9

KINH TIỂU BỘ – Tập IX gồm 18 Chuyện (6 phẩm, chương XVII đến chương XXII) trong số 547 chuyện của Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật (tập 10 của Kinh Tiểu Bộ trong Đại Tạng Kinh)…

Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 8

KINH TIỂU BỘ – Tập VIII gồm 46 Chuyện (4 phẩm, chương XIII đến chương XVI) trong số 547 chuyện của Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật (tập 10 của Kinh Tiểu Bộ trong Đại Tạng Kinh)…

Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 6

KINH TIỂU BỘ – Tập VI gồm 131 Chuyện (4 phẩm, chương III tiếp theo, chương IV, V và VI) trong số 547 chuyện của Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật…

Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 5

KINH TIỂU BỘ – Tập V gồm 163 Chuyện (15 phẩm, chương I, II, III) trong số 547 chuyện của Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật (tập 10 của Kinh Tiểu Bộ trong Đại Tạng Kinh)…

Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 4

KINH TIỂU BỘ – Tập IV gồm 120 Chuyện (12 phẩm, chương I) trong số 547 chuyện của Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật (tập 10 của Kinh Tiểu Bộ trong Đại Tạng Kinh)…

Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 3

KINH TIỂU BỘ – Tập III gồm 2 Kinh (hai tập 8 và 9 của Kinh Tiểu Bộ trong Đại Tạng Kinh):
1/ Trưởng Lão Tăng Kệ: 36 Phẩm (264 tích truyện).
2/ Trưởng Lão Ni Kệ: 16 Phẩm (73 tích truyện)…

Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 2

KINH TIỂU BỘ – Tập II gồm 2 Chuyện (hai tập 6 và 7 của Kinh Tiểu Bộ trong Đại Tạng Kinh):
1/ Thiên Cung Sự  (7 Phẩm, 85 chuyện);
2/ Ngạ Quỷ Sự (4 Phẩm, 51 chuyện)…

Kinh Tiểu Bộ (Pàli tạng – Nam truyền) – Tập 1

TIỂU BỘ (Khuddaka Nikàya) là bộ kinh thứ năm trong kinh tạng Pàli (Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, và Tiểu Bộ). Tuy có nhan đề là “Tiểu Bộ”, nhưng bộ kinh này lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ kinh nói trên…

Kinh Tăng Chi Bộ (Pàli tạng – Nam truyền)

TĂNG CHI BỘ (Anguttara Nikàya) là bộ kinh thứ tư trong kinh tạng Pàli (Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, và Tiểu Bộ). Tăng Chi Bộ Kinh gồm có tất cả là 11 Chương, mỗi chương chia thành nhiều Phẩm. Tổng cộng tất cả có 174 Phẩm…

Kinh Tương Ưng Bộ (Pàli tạng – Nam truyền)

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli, gồm có 5 thiên: Thiên Có Kệ, Thiên Nhân Duyên, Thiên Uẩn, Thiên Sáu Xứ, và Thiên Đại Phẩm…