Ngày hội Rừng Lam

Mùa xuân về đất trời đang mở hội
Nghĩa TRANG NHÀ(*) kết nối chiếc cầu Lam
Khúc ân tình đồng nhịp những con tim
Yêu lý tưởng chung niềm tin chân lý
Giữa vô minh “Lam” là đường Thật Trí
Không lợi danh, không vị kỷ u trầm…